Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy > Ogłoszenie nr: 160541

 

Ogłoszenia bieżące

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw weterynaryjnej kontroli granicznej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Graniczny Inspektorat Weterynarii
w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica
ul.Graniczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kuźnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt. produktow jadalnych i niejadalnych oraz pasz zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej i prawem krajowym
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z KPA
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z udzielonymi upoważnieniami Granicznego Lekarza Weterynarii.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w systemie całodobowym, zmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegację, praca na wysokości (kontrola transportów zwierząt i samochodów cystern), praca w niskich temperaturach (chłodnie, mroźnie), pobieranie prób do badań laboratoryjnych ( z produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz krwi od zwierząt).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych i pomiarowych.
Budynek zlokalizowany na terenie międzynarodowego przejścia drogowego w Kuźnicy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej (umowa o pracę)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej i KPA
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, przeglądarka internetowa itp.
 • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z administracji weterynaryjnej i chorób zakaźnych zwierząt lub higieny zwierząt rzeźnych i zywności pochodzenia zwierzęcego
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych TRACES, RASFF
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia świadectw pracy
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

18-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

Graniczny Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 1
16-123 Kuźnica

Inne informacje:

O terminie wpływu oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Korespondencja o naborze powinna zawierać dopisek ” nr ogłoszenia i nabór na stanowisko”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 7224700.


Wytworzył/Odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
Udostępnił: Dariusz Mieleszko
Jednostka organizacyjna: Kadry – Księgowość
Wprowadzono: 03.06.2014

Opublikował w BIP: No Name

Data publikacji: 3 czerwca, 2014

Data ostatniej aktualizacji: 4 czerwca, 2014