Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Sposób załatwiania spraw

 

Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Graniczny Lekarz Weterynarii oraz Zastępcy Granicznego Lekarza Weterynarii przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek.
Przyjęcia obywateli odbywają się w godzinach 10.00 – 16.00 w siedzibie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, ul. Graniczna 1.

Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Wniosek o załatwienie sprawy można złożyć do sekretariatu Granicznego Inspektoratu Weterynarii. Po zadekretowaniu przekazywany jest on do właściwego działu merytorycznego. W Inspektoracie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń.

Decyzje zezwalające lub upoważnienia wydaje Graniczny Lekarz Weterynarii.

  1. Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć:
   1. w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łączne z żądaniem wszczęcia lub postępowania;
   2. w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ;

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli brak takich dokumentów Inspektorat wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki (w tym również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Inspektoratu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy).

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 2. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jest załatwiona sprawa szczególnie skomplikowana.

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej składane są w formie elektronicznej poprzez system TRACES-NT.

 • Dokument CHED-P dla produktów przywożonych z państw trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych (rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC)
 • Dokument CHED-A dla zwierząt żywych zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych (rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC)
 • Pełnomocnictwo

Opublikował w BIP: No Name

Data publikacji: 26 listopada, 2010

Data ostatniej aktualizacji: 15 listopada, 2022