Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Sposób załatwiania spraw

Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Graniczny Lekarz Weterynarii oraz Zastępcy Granicznego Lekarza Weterynarii przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek.
Przyjęcia obywateli odbywają się w godzinach 10.00 – 16.00 w siedzibie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, ul. Graniczna 1.

Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Wniosek o załatwienie sprawy można złożyć do sekretariatu Granicznego Inspektoratu Weterynarii. Po zadekretowaniu przekazywany jest on do właściwego działu merytorycznego. W Inspektoracie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń.

Decyzje zezwalające lub upoważnienia wydaje Graniczny Lekarz Weterynarii.

  1. Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć:
    1. w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łączne z żądaniem wszczęcia lub postępowania;
    2. w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ;

    Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli brak takich dokumentów Inspektorat wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki (w tym również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Inspektoratu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy).

  2. Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jest załatwiona sprawa szczególnie skomplikowana.

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej przyjmujemy po dostarczeniu do naszej jednostki kompletnie wypełnionej pierwszej strony dokumentu CVED.

Opublikował w BIP: Szymon Kryszkiewicz

Data publikacji: 26 listopad, 2010

Data ostatniej aktualizacji: 26 listopad, 2010