Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy > Ogłoszenie nr: 10149

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: weterynaryjnej kontroli granicznej w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej Zespół ds. weterynaryjnej kontroli granicznej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

Graniczny Inspektorat Weterynarii
w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica
ul.Graniczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kuźnica

Warunki pracy

Praca w systemie całodobowym, zmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe, praca na wysokości (kontrola transportów zwierząt i samochodów cystern), praca w niskich temperaturach (chłodnie, mroźnie), pobieranie prób do badań laboratoryjnych (z produktów pochodzenia zwierzęcego oraz krwi od zwierząt).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych i pomiarowych.Budynek zlokalizowany na terenie międzynarodowego przejścia drogowego w Kuźnicy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt. produktow jadalnych i niejadalnych oraz pasz zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej i prawem krajowym
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z KPA
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z udzielonymi upoważnieniami Granicznego Lekarza Weterynarii.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej i KPA
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, przeglądarka internetowa itp.
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w administracji weterynaryjnej
 • studia podyplomowe z administracji weterynaryjnej i chorób zakaźnych zwierząt lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych TRACES, RASFF, GLWe WEB
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia świadectw pracy/ satżu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

Termin składania dokumentów:

08.05.2017

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Graniczny Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 1
16-123 Kuźnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Korespondencja o naborze powinna zawierać dopisek “nr ogłoszenia i nabór na stanowisko”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 722 47 00


Wytworzył/Odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
Udostępnił:Katarzyna Tyszko
Jednostka organizacyjna:Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych
Wprowadzono: 12.04.2017

Opublikował w BIP: No Name

Data publikacji: 12 kwietnia, 2017

Data ostatniej aktualizacji: 12 kwietnia, 2017