Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy > Ogłoszenie nr: 163184

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Graniczny Inspektorat Weterynarii
w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica
ul.Graniczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kuźnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, prowadzenie rejestru korespondencji wysłanej i przychodzącej oraz niezwłoczne przekazywanie korespondencji pracownikom – ewidencja pism w formie papierowej i elektronicznej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Inspektoracie
 • obsługa poczty elektronicznej
 • prowadzenie akt osobowych pracowników GrIW i spraw kadrowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników
 • sporządzanie list płac i przygotowanie danych do sprawozdań z kadr oraz na potrzeby ZUS
 • prowadzenie składnicy akt GrIW, archiwizacja dokumentów związanych z obsługą kancelaryjną oraz weterynaryjną kontrolą graniczną
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wewnętrznych w Inspektoracie m.in. ewidencji wydanych i zwróconych legitymacji służbowych, upoważnień, pełnomocnictw, delegacji służbowych i rejestru pieczęci
 • zaopatrzenie Inspektoratu w materiały biurowe i eksploatacyjne – prowadzenie ewidencji zakupu i rozchodu materiałów i znaczków pocztowych
 • redagowanie krótkich pism, sporządzanie notatek ze spotkań i narad, obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa na terenie jednostki z użyciem monitora ekranowego. Praca lekka, mały wysiłek energetyczny. Możliwe wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe (skaner, kopiarka, fax, niszczarka itp.). Budynek parterowy, w którym jest brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego lub zatrudnienia w jednostce sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office (Word, Excel, internet itp.) oraz urządzeń biurowych
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej i KPA
 • znajomość ustawy kodeks pracy i ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem akt osobowych oraz dokumentacji płacowo – kadrowej

wymagania dodatkowe

 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i w zespole
 • kultura osobista, obowiązkowość, staranność
 • odporność na stres
 • znajomość języków obcych (preferowany rosyjski, białoruski, angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym)
 • otwartość na doskonalenie zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie ewentualnych świadectw pracy
 • kopie ewentualnie ukończonych kursów, szkoleń itp.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

03-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Graniczny Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 1
16-123 Kuźnica

Inne informacje:

 • Wszystkie oświadczenia oraz życiorys i list motywacyjny winny być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem
 • wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w KuŸnicy Białostockiej w godzinach pracy lub pocztą na w/w adres, w zamkniętej kopercie opatrzonej aktualnymi danymi adresowymi składającego wraz z nr telefonu do kontaktu z dopiskiem “Oferta pracy-referent”
 • przy nadsyłaniu ofert pocztą liczyć się będzie data stempla pocztowego
 • w ofercie należy podać dane kontaktowe- adres do korespondencji e-mail, nr telefonu
 • oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzeniu
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 7224700.

Wytworzył/Odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
Udostępnił:Dariusz Mieleszko
Jednostka organizacyjna:Kadry – Księgowość
Wprowadzono:18.09.2014

Opublikował w BIP: No Name

Data publikacji: 18 września, 2014

Data ostatniej aktualizacji: 19 września, 2014