Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy > Ogłoszenie nr: 27773

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny księgowy
do spraw: Finansowo- Księgowych i Administracyjnych

Wymiar etatu: 3/4

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

Graniczny Inspektorat Weterynarii
w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica
ul.Graniczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kuźnica

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagajšca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych.

Budynek urzędu nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi automatycznych.

Nie występują uciążliwe/szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Granicznego Inspektoratu Weterynarii w KuŸnicy Białostockiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków
 • Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki – w tym sprawozdań z budżetu zadaniowego, sprawozdań GUS, dokumentów rozliczeniowych ZUS, deklaracji podatkowych i innych dokumentów rozliczeniowych
 • Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i projektu planu budżetu zadaniowego, planu finansowego i planu budżetu zadaniowego oraz ich zmian w zakresie dochodów i wydatków. Poddawanie bieżącej analizie realizacji planów oraz opracowywanie wniosków w sprawie konieczności zmian w planach finansowych. Przedkładanie do zatwierdzenia wniosków kierownikowi jednostki a następnie ich realizacja
 • Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych oraz innych systemów informatycznych np.: System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK, E-puap
 • Kierowanie pracą zespołu do spraw Finansowo – Księgowych i Administracyjnych
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ewidencji i ksišg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz rozliczanie inwentaryzacji
 • Kontrola i nadzór nad sporządzaniem list płac, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków: a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości b) mieć ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej i przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych, a także Ordynacji podatkowej i Prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystywania aplikacji pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi programów finansowo księgowych
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole a także kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwa skarbowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: preferowane wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • Doświadczenie zawodowe – 1 rok praktyki w księgowości jednostki sektora finansów publicznych
 • Wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych: Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, programów finansowych, Systemu PŁATNIK, obsługi bankowości elektronicznej NBP, znajomość obsługi E-puap
 • Odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ staż pracy- kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oœświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestępstwo lub umyœlne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośœć – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dośœwiadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów:

07.06.2018

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Graniczny Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 1
16-123 Kuźnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Stanowisko Korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z podaniem: imienia i nazwiska, adresu kandydatki/kandydata oraz dopisku „Oferta pracy w służbie cywilnej należy składać w wyznaczonym terminie osobiœcie w siedzibie urzędu, za pomocą firm kurierskich lub urzędów pocztowych.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/ lub adres e-mail. Każde ośœwiadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treœcią ujętą w ogłoszeniu. Treśœć załączonych do dokumentów oœświadczeń należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Oferty niekompletne oraz doręczone w sposób inny niż okreśœlony w ogłoszeniu (np. e-mail) a także oferty doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o metodach naboru: nabór będzie obejmował 3 etapy: I etap – formalna weryfikacja ofert kandydatek/kandydatów, II etap – TEST wiedzy, III etap- rozmowa kwalifikacyjna Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów będą informowani o szczegółach telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

Z zasadami organizacji i przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w KuŸnicy Białostockiej kandydatki/kandydaci mogą zapoznać się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.kuznica.griw.gov.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 722 4700

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć wiek, niepełnosprawnośœć, rasę, narodowoœć, przekonania polityczne, przynależnoœść związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


Wytworzył/Odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
Udostępnił:Katarzyna Tyszko
Jednostka organizacyjna:Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych
Wprowadzono: 24.05.2018

Opublikował w BIP: Szymon Kryszkiewicz

Data publikacji: 27 maja, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 31 maja, 2018