Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Dostępność > Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora/ów do spraw dostępności

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 22.09.2020 r.
Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
w sprawie powołania koordynatora/ów do spraw dostępności w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Na podstawie art. 14 ust. 1, art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§1

W Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, dalej „GrIW”, powołuje się koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej “Koordynatorem”, w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w GrIW.
Osobą pełniącą funkcję Koordynatora jest Dariusz Mieleszko – Graniczny Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej.

§2

 1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez GrIW;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez GrIW, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zwanej dalej “ustawą”;
  3. monitorowanie działalności GrIW w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Koordynator odpowiada także za:
  1. przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w GrIW, zwanego dalej “raportem”;
  2. opracowanie raportu, o którym mowa w pkt 1;
  3. przekazanie raportu do właściwego miejscowo wojewody  w terminie określonym w art. 11 ust. 1 ustawy.

§3

Koordynator realizuje zadania, o których mowa w § 2, przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych GrIW w Kuźnicy Białostockiej, a w zakresie  zapewnienia dostępności cyfrowej – także przy pomocy informatyka, którzy zobowiązani są przekazywać Koordynatorowi niezbędne informacje, udzielać pomocy i wspierać w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 23 września, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 30 września, 2020